Disclaimer

De elementen die in deze disclaimer worden opgesomd, zijn van toepassing op de website www.hondersteboven.be.

Over Hondersteboven

De website www.hondersteboven.be is een initiatief van en wordt beheerd door Sofie Callens BV, Neerstraat 36/2 9636 Nederzwalm – België (BTW BE 0774.294.976). Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via telefoon op het nummer
+32 493 507 907 of via e-mail sofie@hondersteboven.be.

Algemene voorwaarden

Maakt u gebruik van onze website dan verklaart u uitdrukkelijk akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn het geheel van alle bepalingen opgesomd in de verkoopsvoorwaarden, de privacy policy, de cookie policy en de disclaimer. Al deze documenten vindt u terug op onze website. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden erkent u formeel afstand te doen van uw eigen algemene voorwaarden.

Sofie Callens (éénmanszaak) kan de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk op elk moment veranderen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op www.hondersteboven.be en gelden vanaf het moment dat ze gepubliceerd worden.

De nietigheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de volledige Algemene voorwaarden of enige andere bepaling ervan niet in het gedrang.

De Algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Toegang tot de website

Sofie Callens BV neemt alle redelijke maatregelen die zorgen voor een correcte werking, de veiligheid en de toegankelijkheid van de website. Het gaat om een “best effort” prestatie en houdt dus op geen enkele manier een garantie in.

Sofie Callens BV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van de website, eventuele onderbrekingen, storingen of tekortkomingen met inbegrip maar niet beperkt tot de rechtstreekse, onrechtstreekse, toevallige, gevolgschade, boetes of derving van winst.

Op elk ogenblik kan Sofie Callens BV beslissen de toegang tot de website – geheel of gedeeltelijk – te onderbreken en dit zonder voorafgaand bericht.

Het is de gebruiker ten strengste verboden om handelingen of acties te ondernemen (zoals o.a. -maar niet beperkt tot- virussen, malware, spam, etc.) die schade kunnen berokkenen aan deze website en bijgevolg aan de eigenaar en andere gebruikers. We zullen in zo’n geval alle acties ondernemen die zowel voor onszelf als de andere gebruikers herstel verschaffen. De gebruiker die zulks veroorzaakt is exclusief en hoofdelijk aansprakelijk. Hij zal Sofie Callens BV vrijwaren van elke mogelijke (schade)claim die hiervan het resultaat is.

Inhoud van deze website

De inhoud www.hondersteboven.be wordt beheerd door Sofie Callens BV. We doen er alles aan om de informatie op de website zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te formuleren. Informatie kan op elk ogenblik aangevuld, gewijzigd of verwijderd worden.

Sofie Callens BV geeft geen garantie over de juistheid van de informatie op deze website. Het kan gebeuren dat informatie onvolledig of mogelijks niet correct is. We wijzen dan ook elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen (zowel voor directe en indirecte schade) die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die hij/zij op de website terugvindt.

Onjuiste informatie kunt u melden via e-mail op het adres sofie@hondersteboven.be. We evalueren uw vraag dan zo snel mogelijk en ondernemen indien nodig gepaste actie.

De website bevat gegevens die bezoekers/gebruikers kunnen downloaden. Beslist een bezoeker/gebruiker om bestanden, documenten of andere te downloaden via onze website dan doet hij dat altijd op eigen risico. Schade die voortvloeit uit het verlies van data of schade aan het computersysteem of de IT-infrastructuur van bezoeker/gebruiker valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker/gebruiker.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Ook de correcte werking van de link kunnen we niet garanderen. Het bestaan van een link naar een andere website betekent niet dat Sofie Callens BV instemt met de inhoud ervan, ook niet impliciet. Wanneer de gebruiker op de link klikt, verlaat hij de website www.hondersteboven.be. Vanaf dat moment zijn wij niet meer aansprakelijk voor mogelijke schade.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten, video, etc., zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten alsook door auteurs- en databankrechten. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie van dit materiaal via gelijk welke drager is strikt verboden. Het technische luik van de website wordt bovendien beschermd door het softwarerecht. Iedere inbreuk zal worden vervolgd.

Verkoopsvoorwaarden

 • Sofie Callens BV biedt geen resultaatgarantie, wel een middelengarantie. Er wordt geen gebruik gemaakt van intimiderende of strafgerichte middelen, methodieken en technieken. 
 • Door het vastleggen van een afspraak met Hondersteboven, geef je stilzwijgend jouw akkoord met de prijszetting die gold op het moment van het maken van de afspraak.
 • Betalingen gebeuren cash of per overschrijving op het einde van het huisbezoek/ consult in de lesruimte te Destelbergen of per overschrijving. Indien men opteert om via overschrijving te betalen, gelieve dit op voorhand te melden. Deze betaling via overschrijving dient 48u voor het plaatsvinden van de bestelde dienst op rekening van Sofie Callens BV te staan. Sofie Callens BV is niet verantwoordelijk voor het in de spam terecht komen van verzonden facturen.
 • Betalingen voor de groepslessen jacht dienen minstens 1 week voor de aanvang van de groepslessen te gebeuren. Indien de betaling niet tijdig voltooid wordt, behoudt Sofie Callens BV zich het recht om een andere cursist de kans te geven deel te nemen aan de groepslessen.
 • De waarde van een online consult is dezelfde als die van een real life consult.
 • Annulaties voor
  • individuele lessen dienen minstens 48u voor de aanvang van de afspraak (online of offline) gemeld te worden. Bij annulatie later dan de vooropgestelde 48u, kan de les niet ingehaald worden.
  • pupppygroepslessen dienen minstens 48u voor de aanvang van de afspraak gemeld te worden. Bij annulatie later dan de vooropgestelde 48u, kan de les niet ingehaald worden.
  • groepslessen jacht dienen minsten 48u op voor de aanvang van de groepsles gemeld te worden. Bij annulatie later dan de vooropgestelde 48u kan de groepsles niet ingehaald worden. Indien de groepsles 48u of meer voor aanvang van de groepsles geannuleerd wordt, kan de les mogelijks ingehaald worden. Dit op voorwaarde dat er in een gelijkwaardige groep (van hetzelfde niveau) tijdens de lopende lessenreeks een plaats vrij komt. Het is dus niet gegarandeerd dat de groepsles kan ingehaald worden.
 • Gezien het gegeven van een lessenreeks met vaste data voor de groepslessen jacht, kan in geval van ziekte, ongeval of vakantie van de begeleider en/ of de hond geen garantie geboden worden voor het inhalen van de gemiste lessen, noch kunnen de gemiste lessen overgezet worden naar een nieuwe lessenreeks. De gemiste lessen worden in geen geval terugbetaald.
 • Indien de les geannuleerd wordt door de lesgever zelf, zal er zo snel mogelijk een nieuwe datum voorgesteld worden om de les in te halen. De cursisten zijn in geen geval hun geld kwijt. De lesgever is er echter niet voor verantwoordelijk als de voorgestelde datum niet voor iedereen lukt.

Privacy Policy

De elementen die in deze privacy policy worden opgesomd, zijn van toepassing op de website www.hondersteboven.be.

Over Hondersteboven

De website www.hondersteboven.be is een initiatief van en wordt beheerd door Sofie Callens BV (Neerstraat 36/2, 9636 Nederzwalm) – België (BTW BE 0774.294.976).

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via telefoon op het nummer
+32 493 507 907 of via e-mail sofie@hondersteboven.be.

Privacy

Bij Sofie Callens BV hechten we veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een privacyverklaring uitgewerkt waar u in detail leest hoe we met uw gegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); ook wel de Global Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sofie Callens (éénmanszaak) verzameld heeft (via website of andere kanalen):

 • van klanten die gebruik maken van onze diensten,
 • van personen die op de hoogte wil blijven van onze producten & diensten (zoals personen die zich hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief, een whitepapier hebben gedownload, etc.)

Verwerkingsverantwoordelijke & verwerkers

Sofie Callens BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, kortom wij zijn de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. We bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom we ze verzamelen (doeleinden) en hoe dat gebeurt (middelen).

Daarnaast kan Sofie Callens BV beroep doen op andere partijen (natuurlijke personen of bedrijven) die instaan voor de verwerking van gegevens, zij zijn de ‘verwerkers’. Deze verwerkers zijn ertoe gehouden op elk ogenblik de veiligheid en confidentialiteit van de gegevens te waarborgen. Verwerkers handelen enkel op vraag van de verwerkingsverantwoordelijke.

Sofie Callens BV doet beroep op volgende verwerkers:

 • een boekhoudkantoor in het kader van onze boekhoudkundige/fiscale verplichtingen
 • een web agency voor het managen van de website.

Gebruik van persoonsgegevens

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Klantenbeheer

Om uw inschrijving correct te kunnen behandelen, verzamelen we volgende gegevens: voornaam, naam, facturatiegegevens (bedrijfsnaam, vennootschapsvorm, btw-nummer, bedrijfsnummer, straat, nummer, postcode, gemeente) e-mailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, naam/ras/geboortedatum van uw hond.

De verwerking van deze persoonsgegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van uw inschrijving die geldt als contract of verbintenis.

Vallen eveneens onder klantenbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbehandeling, het beantwoorden van vragen die worden gesteld via de website en het versturen van nieuwsbrieven.

Het beheer van uw account op onze website

Op onze website kunt u aan account aanmaken. Deze account bevat uw profielgegegevens.
Het gaat om: voornaam, naam, facturatiegegevens (bedrijfsnaam, vennootschapsvorm, btw-nummer, bedrijfsnummer, straat, nummer, postcode, gemeente) e-mailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer.

De verwerking van deze persoonsgegevens is legitiem door het bestaan van een gerechtvaardigd belang. We willen uw ervaring op onze website immers zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

Het versturen van marketingcommunicatie

Via onze website of andere kanalen kunt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze seminaries, workshops en congressen. We verwerken hiervoor volgende gegevens: voornaam, naam, e-mailadres, IP-adres, datum en tijdstip van inschrijving.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik door Sofie Callens BV. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht.

Om een correcte dienstverlening te garanderen doe we voor sommige activiteiten een beroep op derde partijen – elk gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied. Met elke van deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten die de veiligheid en de confidentialiteit van uw gegevens garandeert.

We doen een beroep op verwerkers voor volgende activiteiten:

 • facturatie en boekhouding,
 • beheer van de website.

Uitoefenen van uw rechten

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of Global Data Protection Regulation hebt u verschillende rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Het gaat concreet om:

 • het recht op informatie
 • wij verwerken geen persoonsgegevens zonder medeweten van onze klanten
 • wij delen de volgende gegevens mee aan onze klant:
 • naam en adres;
 • het doeleinde van de verwerking (bv. “direct marketing”);
 • het bestaan van een kosteloos recht van verzet;
 • het bestaan van een recht op toegang en verbetering;
 • de ontvangers of de categorieën van ontvangers van de gegevens.
 • het recht van inzage
 • de persoon van wie wij gegevens bijhouden, heeft het recht om bepaalde gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen;
 • wij voorzien een gratis kopie van de verwerkte persoonsgegevens binnen de maand (verlengbaar met 2 maanden).
 • het recht op correctie
 • de persoon van wie wij gegevens bijhouden heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren;
 • wij reageren hierop binnen de maand (verlengbaar met 2 maanden);
 • wij informeren hierover ook derden aan wie deze gegevens werden bezorgd en delen aan de betrokkene mee aan welke derden de persoonsgegevens werden bezorgd.
 • het recht op verwijdering
 • wanneer een persoon van wie wij gegevens bijhouden, vraagt om ‘vergeten te worden’ en te worden verwijderd uit uw database, zullen we hiervoor de nodige actie ondernemen. We behouden evenwel in uitzonderlijke gevallen het recht om de vraag tot verwijderen te weigeren;
 • we zullen in beide gevallen de nodige actie ondernemen om de persoon die om verwijdering vraagt hierover correct te informeren.
 • het recht op beperking
 • wanneer de persoon vraagt om de draagwijdte van zijn/haar verwerkte persoonsgegevens te beperken zullen wij hieraan gevolg geven;
 • het gaat o.m. (maar niet uitsluitend) om volgende gevallen:
 • de betrokkene betwist de juistheid van de gegevens;
 • de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
 • in geval wij onrechtmatig gegevens verwerkt hebben (beperking wordt gevraagd i.p.v. uitwissing);
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben maar de betrokkene heeft ze wel zelf nodig.
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • de persoon van wie wij gegevens bijhouden, heeft het recht om persoonsgegevens die hij heeft verstrekt, te laten overdragen aan een andere verwerker;
 • wij dragen deze gegevens gratis en binnen een tijdspanne van een maand over (verlengbaar met 2 maanden), in gestructureerde gangbare en elektronisch leesbare vorm;
 • dit kan enkel voor gegevens die de betrokken persoon heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.
 • het recht op verzet
 • de persoon van wie wij gegevens bijhouden, heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen;
 • wanneer wij gegevens verzamelen met oog op direct marketing en/of profiling kan de betrokken persoon zich kosteloos en zonder verantwoording verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens;
 • wij informeren de betrokken persoon in elk geval van zijn recht op verzet en vermelden het uitdrukkelijk in de privacy policy.

Geautomatiseerde besluitvorming

 • Sofie Callens BV zorgt ervoor dat “Geautomatiseerde besluitvorming”, waaronder profiling, correct wordt toegepast:
 • elke persoon van wie wij gegevens bijhouden, heeft het recht om niet te worden
  onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming
 • dit recht geldt niet wanneer 1) de besluitvorming nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren; 2) wettelijk is toegestaan; 3) gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming.
 • Sofie Callens BV maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Mocht dit in de toekomst het geval zijn, dan wordt een nieuwe versie van deze privacyverklaring gemaakt.

Kennisgevingsplicht

Sofie Callens BV zorgt er eveneens voor dat de “Kennisgevingsplicht inzake correctie of verwijdering” correct wordt toegepast. Wanneer wij een correctie, verwijdering of beperking van persoonsgegevens hebben doorgevoerd, brengen wij iedereen aan wie wij deze persoonsgegevens hebben doorgegeven hiervan op de hoogte, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt.

Wenst u één of meerdere bovenstaande rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op via sofie@hondersteboven.be.

Cookie Policy

De elementen die in deze cookieverklaring worden opgesomd, zijn van toepassing op de website www.hondersteboven.be.

Over Hondersteboven

De website www.hondersteboven.be is een initiatief van en wordt beheerd door Sofie Callens BV, Neerstraat 36/2, 9636 Nederzwalm – België (BTW BE 0774.294.976).

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via telefoon op het nummer
+32 493 507 907 of via e-mail sofie@hondersteboven.be.

Wat?

Cookies zijn data- of tekstbestanden die op uw desktop, smartphone, tablet of andere apparaten worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt. Deze cookies bevatten unieke codes.

Types cookies

Vooreerst is er een onderscheid tussen first party cookies en third party cookies. De eerste plaatsen we zelf op onze website. De andere worden beheerd en/of geplaatst door een derde partij. Onder die laatste verstaan we o.a. social media gerelateerde cookies.

Verder is er volgende opdeling:

 • noodzakelijke functionele cookies: zijn nodig om de website om een correcte manier te laten werken; voor deze cookies is geen toestemming vereist – u kunt deze niet uitschakelen
 • statische cookies: worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt; ze hebben hoofdzakelijk als doel om op basis van deze inzichten uw gebruikservaring op onze website te verbeteren
 • advertentie-cookies: volgen het surfgedrag op onze website op basis waarvan uw gebruikersprofiel wordt samengesteld en vervolgens wordt gebruikt om relevante advertenties te tonen die aansluiten bij uw interesses
 • sociale-media-cookies: worden gebruikt om de integratie van sociaalnetwerksites op onze websites mogelijk te maken

Tot slot is er de onderverdeling tussen tijdelijke en permanente cookies. Tijdelijke cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. De permanente blijven bestaan ook nadat u de browser hebt afgesloten.

Welke cookies op de website www.hondersteboven.be worden gebruikt leest u hier.

Beheer van cookies

U bepaalt welke cookies worden gebruikt. Tijdens uw eerste bezoek aan onze website vragen wij u welke cookies u al dan niet wenst te aanvaarden. Wilt u achteraf uw voorkeuren wijzigen dan kunt u dat via de instellingen van uw browser. Onderstaade links brengen u rechtstreeks naar de handleiding van uw browser:

Vragen & klachten

Hebt u onze cookieverklaring gelezen maar hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op via sofie@hondersteboven.be.

Wijzigingen

Onze website is een dynamisch gegeven en kan worden aangepast. Bijgevolg kan onze cookieverklaring geheel of gedeeltelijk op elk moment veranderen. De meest recente versie wordt bekendgemaakt op www.hondersteboven.be en geldt vanaf het moment dat ze gepubliceerd wordt.